Loron Dahuluk AA; Avalia Rezultadu Servisu Atu Hakat no Manan tan Espasu

Loron Dahuluk AA; Avalia Rezultadu Servisu Atu Hakat no Manan tan Espasu

Fuiluro – Familia Boot Comissão Anti Corrupção (CAC) Tersa-feira (28/12) ohin hahu hala’o Avaliasaun Annuál (AA) tinan 2021 nian iha kompleks Eskola Tékniku Agrikula (ETA) Salesiano Fuiluro Munisipiu Lautem. Avaliasaun Annuál nu’udar tradisaun Komisaun nian ne’ebé hala’o ona durante tinan 11 husi Primeiru Mandatu Komisariu nian to’o Terseira Mandatu Komisariu.

Objetivu husi Avaliasaun Annuál 2021 atu relata rezultadu servisu CAC nian, susesu, no dezafiu ne’ebé hasoru durante hala’o servisu iha tinan 2021 iha luta kontra korrupsaun no rekomendasaun ba tinan sira tuir mai.

Komisariu Sergio Hornai iha ninian lian nakloke ba AA dadersan ne’e hateten, EAK no funsionáriu kontratadu sira iha obrigasaun atu foka konsentrasaun ba aprezentasaun kada diresaun no unidade sira atu halo melloramentu luta sagradu ida ne’e hamutuk ho entidades Estadu, parseirus no povu doben Timor-Leste iha tinan barak sei mai.

Ita sei hateke, akompaña no hatene materia hirak ne’ebé ita ninian maluk sira aprezenta atu nune’e ita bele hakat no manan tan espasu sira,” Katak Komisariu Sergio. 

Molok hala’o programa avaliasaun, iha Segunda-feira (27/12) hahú ho reflesaun badak husi Amu Lulik Rolando Fernandez, SDB ba funsionáriu CAC sira hotu hodi simu tinan 2022 ho espiritu servisu ne’ebé ass ba melloramentu servisu; profisionál, integridade, trasparánsia no responsabilidade ba prevene no kombate korrupsaun iha rai doben Timor-Leste.

AA ne’e mós ho objetivu atu hametin relasaun no amizade entre Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) no funsionáriu CAC sira hodi hala’o servisu ho diak liu tan nu’udar familia ida de’it forte.

Iha oportunidade ida ne’e, Komisariu Sergio aprezenta no fó bemvindu ba Familia Boot CAC adviser internasionál foun Dr. Mathias Muehle husi GIZ ne’ebé sei tulun CAC iha luta kontra korrupsaun.

Dr. Mathias ema ida anti-corruption crusader ho esperiénsia diak servisu hamutuk ho ajénsia anti korrupsaun iha nasaun barak inklui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia husi Alemanha.

Partisipantes ne’ebé hola parte iha Avaliasaun Annuál ne’e mak: Komisáriu, Komisáriu Adjuntu sira, kargu  xefias, ofisiál EAC no funsionáriu kontratadu tomak hamutuk 79 pessoas. (*)