July 14, 2022 archive

Komisariu Sergio Halao Sorumutu ho Reprezentante Projetu PFMO

Iha loron Kinta-feira (14/7) ne’e, Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Sergio Hornai akompanha husi Komisaru Adjunto ba Asuntu Investigasaun Kriminal Augosto Castro Estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun (DSAK) nian halao sorumutu ho reprezentante Projetu PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” Hugo Lourenço iha Salaun Sorumutu CAC Farol Dili. Sorumutu ida ne’e …

Continue reading

Permanent link to this article: https://cac.tl/2022/07/komisariu-sergio-halao-sorumutu-ho-reprezentante-projetu-pfmo/

Komisariu Sergio Hornai Simu Relatóriu Finál Observasaun Eleitorál 2022 Husi UE

Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai akompaña husi Xefe Unidade Kooperasaun João Correia iha Kuarta-Feira (13/7) ohin hala’o sorumutu ho delegasaun Uniaun Europeia (EU) Domenec Ruiz Devesa ho nia ekipa iha edifisiu CAC, Farol Dili. Objetivu husi sorumutu ne’e Xefe Observadór UE nian Domenec Ruiz Devesa entrega relatóriu finál Misaun Observasaun Eleitorál- Timor-Leste (TL) …

Continue reading

Permanent link to this article: https://cac.tl/2022/07/komisariu-sergio-hornai-simu-relatoriu-final-observasaun-eleitoral-2022-husi-ue/