Anunsiu Posts

RSS for the Anunsiu Posts
Anunsiu, Featured Stories

Avizu Tenderizasaun Tinan 2018

by
AVIZU RFQ 19-2-2018
Anunsiu

Avizu Prolonga Loron ba Kotasaun

by
Avizu Prolonga RfQ 101 Rehabilitasaun Moru CAC
Anunsiu, Notes

Rezultadu lista admitidu (passa) ba Izame saude, iha area Investigasaun

by
Lista Kandidatura
Anunsiu

Lista rezultadu seleksaun dokumentus ba Vaga Investigador

by
Lista rezultadu seleksaun dokumentus Vaga Investigador

The Archives

Bele sai riku maibé la,ós ho Korrupsaun

Labele Fa'an Desizaun Hodi Oho justisa
Moris Tuir Kapasisdade

Hahalok Di'ak Nee'be Bo'ot Hahu Husi Ki'ik No Simples

Anunsiu