CAC Hala’o Avaliasaun Annuál Durante Loron 3 iha Fuiloro

CAC Hala’o Avaliasaun Annuál Durante Loron 3 iha Fuiloro

Familia Boot Comissão Anti-Corrupção (CAC) hahú loron loron 5 to’o 8 Janeiru 2023 ne’e hala’o Avaliasaun Servisu Annuál tinan 2022 nian iha Eskola Tekniku Agrikula (ETA) Fuiloro Munisipiu Lautem. Durante loron tolu (3) avaliasaun Annual ida ne’e nu’udar tradisaun annuál Komisaun nian iha tinan 12 ezisténsia CAC.

Objetivu husi aktividades avaliasaun annuál tinan 2022 nian ne’e forum fó oportunidade ba estrutura lideransa Espesialista Anti Corrupção (EAC) relata idak-idak nian rezultadu servisu halao durante tinan tomak ba forum. Nune’e mós forum hato’o rekomendasaun ba kada unidades nu’udar input diak atu mellora servisu di’ak liu tan iha tinan 2023.

Diresaun hirak ne’ebé ezisti iha instituisaun CAC mak; Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun (DPS), Diresaun Investigasaun Kriminal (DI) no Dresaun Servisu Apóiu no Kooperasaun (DSAK). Iha diresaun tolu ne’e kompostu husi unidades sia (9) ne’ebé hala’o ezekusaun ba aktividades hirak ne’e iha luta kolektiva kontra korrupsaun.

Avaliasaun Annuál tinan 2022 ida ne’e nu’udar avaliasaun ikus ba Terseira Mandatu Komisariu lidera husi Komisariu Sergio Hornai ho ninian Komisariu Adunto na’in 3; Augosto Castro, Alexandre Freitas no Luis de Oliveira Sampaio molok sira ninian mandatu remata iha loron 21 Janeiru 2023.

Komisariu Sergio Hornai iha ninian lia menon tau enfaze ba asuntu rua (2) Lideransa no Jestaun atu orienta servisu na’in CAC hodi konkretiza vizaun Komisaun nian.

Komisariu Sergio mos husu ba EAC atu kontinua komunga doutrina bázika mak respeita malu ho simplisidade iha servisu fatin hodi la loko-an iha misaun sagradu luta kontra korrupsaun hamutuk ho povu doben Timor-Leste.

“Importante respeita mutuál iha organizasaun. Se ida ne’e la iha! O (EAC) loko-an mesak (mak sei) la halo buat ida. Forsa tenki junta,” Katak Komisariu Sergio.

Komisariu Sergio mos elojia servisu nain sira iha CAC husi gardineiru, motoristas, pesoal asistente apoiu; EAC iha diresaun no unidades tomak ne’ebé koopera diak ona hodi halao servisu Komisaun nian durante Terseira Mandatu Komisariu nian.

“Tinan 2023 nudar oportunidade no dezafius atu hatan ba responsabilidade sira. Lalika kestiona hau! Bainhira mak nia (mandatu) hotu? Aban ka bainrua la iha problema. La iha ema ida mak atu disakredita ezistensia CAC,” Komisariu Sergio afirma. (*)