Archives March 7, 2023

CAC Konvida SEKoop, Fó Atensaun Kona-ba Implementasaun Programa CB

Comissão Anti-Corrupção (CAC) liu husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun ne’ebe mak Komisariu Adjuntu Luis Sampaio lidera akompaña ho Estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAC) Kinta-Feira (2/3) ne’e konvida ekipa implementadór Programa Cesta Bázika (CB) Sekretariu Estadu Kooperativa (SECoop) hala’o sorumutu aprezentasaun relatóriu deskobrimentu programa CB ba Daruak nian iha CAC Vila Verde Dili.

Read More