Luta Kontra Korrupsaun Tenke Luta Optimista no Junta Forsa Ema Hotu nian

Dili- Komisariu Comissão Anti Corrupção (CAC) ba Asuntu Servisu Apóiu no Kooperasaun Alexandre Freitas hateten korrupsaun nu’udar inimigu ida ne’ebé forsa no todan, maibé Timoroan hotu tenke optimista hodi luta hasoru.

Komisariu Adjuntu Alex ko’alia lia hirak ne’e ba partisipante sira, bainhira sai oradór prinsipál iha seminariu komemorasaun loron mundiál anti korrupsaun ne’ebé organiza husi CEPAD iha Otél Novu Turizmu Kinta-Feira (09/12).

Ita tenke optimista, junta ita nia forsa ho idea no vizaun ne’ebé klaru, ita sei bele manan luta foun ida ne’e. Ita nia vizaun mak kuda kultura rejeisaun korrupsaun ida forte ba prosperiedade povu ninia”, Katak Komisariu Adjuntu Alex.

Komisariu Adjuntu Alex bolu ema hotu nia espiritu patriotizmu atu luta hasoru korrupsaun, tanba korrupsaun nu’udar inimigu foun ne’ebé labele luta iha ida idak nia fatin, sé luta iha ida idak nia fatin sei marka pasu, tan ne’e tenke hamutuk hodi ba oin.

Uluk ita hamutuk, ita duni bapa sira iha estarada ibun no iha ne’ebé de’it, no agora ita tenke hamutuk forte liu tan hodi duni korrupsaun iha ita ida idak nia laran no iha sosiedade”, Komisariu Adjuntu Alex enkoraja partisipante sira. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2022/04/luta-kontra-korrupsaun-tenke-luta-optimista-no-junta-forsa-ema-hotu-nian/