CAC Aprezenta Proposta OGE 2022 ba Komisaun A PN

Dili – Iha loron Tersa-feira (9/11) Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) iha Terseira Mandatu Komisariu nian kompostu husi Komisariu Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu nain tolu (3) Augusto Castro, Luis Sampaio, Alexandre Freitas akommpaña estrutruta Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) nian tomak ba aprezenta proposta orsamentu Orsamentu Jerál Estadu (OGE) 2022 nian ba iha Komisaun A Parlamentu Nasionál (PN) iha Sala Konferensia PN Dili.

Totál Proposta OGE CAC tuir envelope fiskál 2022 nian ne’ebé Senior Management CAC aprezenta ohin ba Komisaun A PN hamutuk $1,414,230. Totál proposta CAC tuir envelope fiskál 2022 ne’e sei kobre kategoria rua; Salariu e Vensimentu $937,966 no Bens e Servisus $476.264.

Iha aprezentasaun OGE ohin, Senior Management CAC aprezenta mós totál proposta addisionál hamutuk $990,352.00.

Durante diskusaun, Senior Management CAC halo justifikasaun proposta OGE CAC 2022 nian ba deputadu sira ho programa prinsipál rua; Asesu ba Justisa no SEGUNDU Boa Governasaun no Jestaun Institusionál ho kada programa iha ninian sub-programa no aloksaun orsamentu sira.

Programa PRIMEIRU Asesu Justisa tuir proposta OGE nian sei uza orsamentu hamutuk 33.504.00 iha ne’ebé ninian sub-programa DAHULUK Informasaun no Seguransa sei kobre aktividades rua; IDA Haforsa no Estabelese Rede Informasaun no RUA Jestaun Keixa Indisiu Kazu Krime Korrupsaun.   

Sub-Programa DARUAK Investigasaun Kriminál sei kobre aktividades sei kobre aktiidades tolu (3); IDA Halibur provas krimi korrupsaun, RUA Kondisaun ba Inskrisaun no TOLU Produs relatoriu finál haruka ba iha Ministériu Públiku.

Programa SEGUNDU Boa Governasaun no Jestaun Institusionál nu’udar programa boot Komisaun nian ho ninian sub-proggramas hamutuk sia (9) no aktividdes lubuk ida iha tinan 2022.

Sub-Programa DAHULUK Hametin Integridade Institusionál ho ninian atividades rua’ IDA Dezenvolve Estratezia Nasionál Anti-Korrupsaun (ENAK) no RUA Finaliza Elaborasaun Paktu Integridade.

Sub-Programa DARUAK Deklarasaun Rendimentu Bens no Interese – DRBI iha ninian atividades rua; DAHULUK Rejistu DRBI no DARUAK Halo Verifikasaun ba DRBI.

Sub-Programa DATOLUK Estudu no Avaliasaun Risku Korrupsaun iha ninian atividades tolu (3); DAHULUK Halo survey persepsaun publiku kona-ba rísku korrupsaun iha Timor-Leste, DARUAK Estudu Avaliasaun Rísku Korrupsaun no DATOLUK Observasaun Eleisaun Prezidensiál.

Sub-Programa DAHAT Monitorizasaun no Inspeksaun  ho nian aktividades rua (2); DAHULUK Halibur no analiza rísku korrupsaun iha projetu sira ne’ebé finansia ho OGE no DARUAK Halo inspeksaun ba patrimoniu Estadu (Bens moveis no imoveis).

Sub-Programa DALIMAK Promove Valór sira Anti-Korrupsaun ho ninian atividades lima (5)’ DAHULUK realiza asaun sensibilizasaun iha setor edukasaun formál (estudantes), DARUAK Realiza asaun sensibilizasaun sentru formasaun sira (vokasionál), DATOLUK realiza asaun sensibilizasaun ba administrador no formador sira iha setor edukasionál, DAHAT Sosializa valór anti-korrupsaun ba grupu kategoriál sira DALIMAK Sosializa Lei MPCC nú. 7/2020.

Sub-Programa DANE’EN Dezenvolvimentu no divulgasaun informasaun anti-korrupsaun ho ninian atividades tolu (3) DAHULUK Dezenvolve materia anti-korrupsaun integra iha kurikulum ensinu superior, DARUAK Produs materia asesoria sira ba sensibilzasaun nian no DATOLUK Upgrade média komunikasaun no disemina informasaun anti-korrupsaun ba públiku.

Sub-Programa DAHITU Sistema Internál ho ninian atividade tolu (3); DAHULUK Dezenvolvimentu estratéjiku no fortalesimentu institusionál, DARUAK Dezenvolve no Revizaun Kuadrus Legais no Regulamentu sira no DATOLUK Dezenvolve sistema digitalizasaun relasiona ho servisu CAC.

Sub-Programa DAWALU; Jestaun Rekursu ho ninian atividades importante lima (5); DAHULUK Jestaun Rekursu Humanu, DARUAK Jestaun Rekursu Finanseira, DATOLUK Jestaun Patrimoniu no Lojistika, DAHAT Aprovizionamentu no Jestaun Kontratu no DALIMAK Jestaun Gabineti Komisariu no Komisariu Adjuntu sira.

Sub-Programa DASIAK Kooperasaun no Parseria ho ninian aktividades rua; DAHULUK Kooperasaun no DARUAK Koordena Implementasun UNCAC..

Diskusaun proposta orsamentu ne’e lidera husi Prezidente Komisaun A PN Deputadu Joaquim “Boraluli” dos Santos akompanha ho Vice Prezidenti Deputadu Francisco de Vasconselo, Deputadu Adriano do Nascimento, Deputada Bankada Opozisaun Carmelita Moniz no Patrocino Fernandes no deputadu Luis Roberto. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2022/04/cac-aprezenta-proposta-oge-2022-ba-komisaun-a-pn/