Luta Kontra Korrupsaun Responsabilidade Entidade Timorense Tomak

Dili – Komisariu Comissão AntiCorrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hateten servisu prevene no kombate korrupsaun laos instituisaun judisiariu; Ministeriu Publiku, tribunal ho ninian manu ain-sira hanesan CAC, Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no Policia Cientifica Investisaun Criminal (PCIC) nian deit. Maibe, responsabilidade kolektiva autoridade local hamutuk ho instituisaun publiku, privadu no entidade Timorense tomak sira nian. 

Lia hirak ne’e Komisariu CAC Sergio hatoo iha Seminariu loron sorin ho topiku “Papel Lider Komunitaria ba Prevene Korrupsaun” ba autoridade lokal no lider komunitaria sira ne’ebé realiza iha loron 31 fulan Agosto liu ba iha Sentru Formasaun Judisiariu Caicoli Dili.

“(prevene no kombate korrupsaun) Laos Komisaun ninian servisu mesak, laos Prokurador Jeral nian servisu mesak, laos komandante PNTL nian responsabilidade mesak. Lae. Ida ne’e fila fali ba ita (Timoroan) hotu-hotu nian responsabilidade,” Katak Komisariu Sergio iha ninian lian nakloke seminariu ne’e.

Komisariu Sergio hatutan liu tan katak lider komunitaria no autoridade local nudar matan no tilun governu sentral nian iha komunidade nian klaran hatene liu nesesidade baziku povu rai ida ne’e nian kona-ba dezenvolvimentu fiziku infratsrutura.

Lider Komunitariu no lider local sira katak Komisariu Sergio hateten lider komunitariu no local sira mak autoridade ne’ebé hatene liu povu nian nesesidade iha kraik. Povu hamrok ba be mos, halerik kona-ba edukasaun, koalia kona-ba saude, hakilar kona-ba Estrada atu realiza servisu hirak ne’e

Ba ita boot sira hanesan reprezenta governu sentral iha kraik hodi ba hatoo iha prezidenti autoridade. ita boot sira mak matan, tilun, ibun hodi ohin ita halo sorumutu iha dader ida ne’e hamutuk oinsa ita bele haree ita ninian esforsu sira hotu para atu bele kombate kriminalidade korrupsaun iha Timor-Leste,” Komisariu Sergio afirma.

Objetivu principal husi seminariu ne’e katak Komisariu Sergio atu bolu autoridade komunitaria no local sira nian partisipasaun iha luta kolektiva kontra korrupsaun. Alemde ne’e, Seminariu ida ne’e oinsa Timoroan sira bele iha vizaun ida deit, misaun ida deit hamutuk ho CAC iha politika luta prevene no kombate korrupsaun iha rai doben Timor-Leste.

Nune’e, ba oin katak Komisariu Sergio ba lider komunitariu ho lider local Munisipiu Dili 200 resin sira ne’ebe partisipa iha seminariu ne’e atu iha komitmentu ida forte no hotu-hotu tula kamada ba malu iha luta kontra korrupsaun iha rai doben Timor-Leste.

“Lai iha tan espasu ba iha korrupsaun tamba korrupsaun impede dezenvolvimentu nasional, hariku deit grupu ka ema ida ka rua nian interese. Haluha tiha interese komun no benefisiu povu nian,” KOmisariu Segio afirma.

Liu husi seminariu loron sorin ne’e espera Timoroan sira reafirma Timoroan ninian paixaun, consensus, komunikasaun, dialogu nahe biti hodi halo rejeisaun ba korrupsaun. Timoroan sira iha obrigasaun moral atu halo servisu ho responsabilidade  iha servisu fatin ho loloos ba rai ida ne’e no ba nasaun ida ne’e nian diak.

“Hau fo hanoin ba Senhor Prezidenti Autoridade Munisipiu, Administrador Postu, Nai Chefe Suku ho ninian estruturas hotu ho liafuan ida TOLERANSIA ZERO BA IHA KORRUPSAUN,” Katak Komisariu Sergio Hornai. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2020/10/luta-kontra-korrupsaun-responsabilidade-entidade-timorense-tomak/