Deputadus no Konvidadus Finaliza Diskusaun Kapitulu II Projeto LAK

Aisirimou – Loron Daruak iha Terseira Ronde diskusaun Projetu Lei Anti-Korrupsaun (LAK) nian Nai Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional (PN) ba Asuntu Konstitusional no Justisa hamutuk ho konvidadus husi instituisaun nakait sira finaliza diskusaun Kapitulu II kona-ba Especialidade Disposiçòes sobre Deklaração Bens e Intereses.

Durante diskusaun Kuarta-feira (1/7) horseik no Kinta-feira ohin, parte hotu iha diferensias hanoin klean no kroat kona-ba Kapitulu II liu-liu artigus rua; artigu 46 kona-ba poder de requisitar e obter informação no artigu 48 kona-ba Perda e Bens.

Maske nune’e, ho lideransa diak Prezidenti Komisaun A Nai Deputadu Joaquim dos Santos Boraluli nian hodi modera diskusaun manas durante loron rua, konsege hakat liu diferensias kroat no konsertasaun hanoin hanesan no consensus hodi deputadus no konvidadus sira avansa nafatin diskusaun ba artigus seluk too remata iha kalan ne’e.

Diskusaun loron ohin nian mos desidi hasai Seccão VIII Kapitulu II nian kona-ba Acesso Informacão ho nian artigus hamutuk tolu (3) hodi fo kompetensia tomak ba Senior Management CAC ho estrutura tomak atu formula Standard Operational Procedure (SOP) rasik atu kesi medidas protesaun informasaun kona-ba deklarantes sira nian rikusoi mai iha CAC.

“Ita konsege termina tiha Segundu Kapitulu II Regime Declaracao de Bens. Sesta-feira (3/7) aban ita mai hasoru malu para atu halo aprovasaun ba pakote Kapitulu II. Hafoin ida nee ita sei tama ba iha diskusaun Kapitulu III Kriminalizasaun hamutuk 31 artigus,” Katak Prezidenti Komisaun A Deputadu Joaquim dos Santos Boraluli. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2020/07/deputadus-no-konvidadus-finaliza-diskusaun-kapitulu-ii-projeto-lak-2/