Komisaun A ho E PN Vizita CAC

Dili – Iha loron Kinta-feira (9/8), Parlamentu Nasional (PN) hosi Komisaun A no Komisaun E mai vizita no halao fiskalizasaun ba edifisiu Comissão Anti-Corrupção (CAC) hodi hare’e ho matan kondisaun servisu Komisaun nian durante ne’e hafoin Segundu Mandatu Komisariu CAC nian remata iha loron 15 fulan Julho fulan kotuk.
Komisaun A ba asuntu Konstitusional, Justisa no anti-korrupsaun lidera hosi deputada Carmelita Caetano Moniz no Komisaun E ba asuntu Infra – Estruturas lidera hosi Deputadu Abel Pires.

Eis Sekretariu Ezekutivu CAC Alexandre Freitas, Direitur Investigasaun, Direitur Servisu Tekniku no Kooperasaun, Direitur Prevensaun no servisu nain Komisaun nian tomak simu delegasaun ne’e ho laran haksolok. Durante vizita iha oras balun nia laran Delegasaun PN hamutuk nain 13 ne’e halo sorumutu aberta ho servisu nain Komisaun nian iha Salaun Enkountru CAC nian.

Eis Sekretariu Ezekutivu Alexandre Freitas lori Komisaun nia naran apresia no agradese inisiativa delegasaun PN kompostu hosi komisaun A ho E nian mai vizita Komisaun nian hodi hare’e rasik ho matan no husu atu kontinua tau matan ba Komisaun nia difikuldades, obstakulu no dezafiu agora hasoru dadaun .

“Situasaun sai difisil wainhira Komisariu ho adjuntu sira nian manadatu remata la iha delegasaun kompetensia (despacho) atribui hela mai ami direitur sira hodi ezerse ami nian knar hanesan diretor hodi asume resposabilidade ba asegura funsionamentu instituisaun,” Informa Diretur Servisu Apoio no Kooperasaun Carlos Benti Mau Bere ba deputadu sira iha Salaun Sorumutu CAC Farol Dili.

“Diresaun Investigasaun lao normalmente maske Komisariu ho Komisariu Adjuntu sira nian mandatu determina ona,” Diretur Investigasaun Agosto Castro sublinha.

Iha biban nee Prezidenti Komisaun A Deputada Carmelita Caetano Moniz apresia esplikasaun detalhadu hosi teknikus Espesialista Anti Korrupsaun (EAK) sira no bazeia ba esplikasaun sirak ne’e PN sei buka politika diak hodi solusaun situasaun estagnadu iha CAC.

“Esplikasaun di’ak no detalladu tebes no ami bele entende ona difikuldade sira ne’ebé CAC hasoru. Urgullu tebes ho tékniku sira nia korazen, ónestu hodi hateten buat loos mai ami polítiku sira atu tetu no buka solusaun polítiku ida iha Parlamentu Nasionál bázeia ba esklaresementu ne’ebé ita-boot sira hato’o. Presiza altera lei ou por-rezulusaun ida buka atu resolve tiha situasaun estagnadu ne’e to’o Komisáriu foun mai,” promete Deputada Carmelita Moniz ba EAK sira.

Fiskalizasaun PN ida ne’e ba Dahuluk hafoin CAC estabelese iha loron 22 Fulan Fevereiro 2010. CAC kada tinan Senior Management CAC ba hatoo ninian relatoriu annual ba plenaria PN.

Deputadus hamutuk nain 13 ne’e kompostu bankada FRETILIN, CNRT, UDT, PUDD, PLP no KHUNTO husi Komisaun A ba assuntu Constitucionais e Justiça. Komisaun ne’e lidera hosi Deputada CNRT Carmelita Caetano Moniz.

Komisaun oras ne’e dadaun iha servisu nain hamutuk 71; investigador nain 24, administrasaun nain 19, prevensaun nain 14, motorista nain 7, Cleaner nain 5 no ajente administrativu nain 2. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2018/08/komisaun-a-ho-e-pn-vizita-cac/