CAC Produs Filmi Prevene Korrupaun, Finansia husi UNODC

400A2878Dili – Iha loron Sesta-feira (13/7) Kompania Leste Art Filme ofisialmente entrega ba Comissao Anti Corrupção (CAC) filmi ho konteudu atu prevene Timoroan sira servisu iha Instituisaun Publiku hadok aan husi pratika korrupsaun. Filmi ho titulu “Korrupsaun Mosu iha Ezersísiu Servisu Funsaun Públika nian” ne’ebé finansia husi United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) iha Timor-Leste. Serimonia halao iha Salaun Reuniaun CAC Farol Dili.

Partisipa iha serimonia entrega filmajen ne’e mak Komisariu Adérito Pinto Tilman, Komisariu Aduntu Manuel Bucar, Espesialista AntiKorrupsaun (EAK) parte prevensaun no reprezentante Kompanha Leste Art Filme ho autor iha filmajen ne’e rasik.

Filmajen ho durasaun 18:39 minutus no nian storyline ba  iha servisu funsaun publika nian ne’e bazeia ba rezultadu peskiza CAC nian ne’ebé hatudu pratika korrupsaun akontese iha ezersisiu funsaun Públika nian.

Produsaun filmajen ne’e nudar materia prevensaun korrupsaun ne’ebé UNODC no CAC produs atu disemina informasaun kona-ba perigu aktus korrupsaun ba future nasaun doben Timor-Leste. Filmajen ne’e mos nudar meius efetivu prevensaun CAC nian atu Timoroan sira ne’ebé haknaar an iha instituisaun publiku bele hakribit pratika korrupsaun ho ninian konsekuensia sira wainhira monu ba krimi korrupsaun.

Iha seremonia ida ne’e, Komisariu Adérito Tilman agradese ba partes hotu ne’ebé envolve direta no indireta iha prosesu produsaun filmajen badak ne’e husi inisiu too mai iha nia rohan hodi sai filmajen edukativu diak ida atu sai referensia diak ida ba Timoroan sira iha esforsu prevene aan monu ba pratika korrupsaun iha ezersisiu funsaun publika nian.

“Agradese ba esforsu tomak hodi finaliza filme badak  ne’e , no publiku bele akompanha  tanba hahalok sira ne’e mak sempre mosu iha ezersisiu funsaun publika nian” katak Komisariu Tilman iha ninian intervensaun.

Reprezentante Kompania Leste Arte Filme Silvano Xavier Rodrigues agradese ba CAC ne’ebé akompanha prosesu produsaun video ne’e hahu husi loron dahuluk too remata.

“Ida ne’e hanesan esperensia ida ba ami hodi hatene kona ba lalaok korrupsaun nian ne’ebe mak mosu iha ita rain,” katak produtór, Leste art Filme Silvano Rodriques

Partisipa iha seremonia ne’e mak Komisariu Adjuntu Apoiu servisu no Kooperasaun Manuel Bucar, director, Chefi Unidade CAC nomos  aktor sira ne’ebe mak involve iha produsaun filme ida ne’e.

Ida ne’e ba dala rua iha Komisariu Aderito Tilman  nian lideransa CAC produs video ho materia prevensaun korrupsaun iha Timor-Leste. Ida video dokumentariu no ida seluk filmi badak ho ninian script writer mak funsionariu CAC, Florentino Gusmão Goulart. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2018/07/cac-produs-filmi-prevene-korrupaun-finansia-husi-unodc/