Timor-Leste Partisipa Konferensia Rejional UNODC Iha Bangkok

ankokBangkok – Comissão Anti-Corrupção (CAC) Timor-Leste nian partisipa iha konferensia loron lima (30-3/2) ne’ebé organiza husi United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC).  Konferensia ne’e halao iha Bangkok no atende husi delelegasaun liu 150 husi nasaun 10. Konferensia ho tema “Fast-Tracking Implementation of UNCAC for Economic and social  Development in Southeast Asia” ida ne’e fokus ba ameasa aumenta husi korrupsaun ne’ebé sai obstákulu signifikativu ba dezenvolvimentu nasaun sira iha Sudeste Asiátiku.

Objetivu husi konferensia ida ne’e atu harii parseria no kria platforma regional ba Estadu Parte hotu husi the United Nation Convention against Corruption in Sudeste Asiatico atu hasoru diak liu tan korrupsaun no hare’e hikas  implementasaun estadu ba Konvensaun iha nasaun idak-idak.

Komisariu Adjuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Rui dos Santos Pereira ne’ebé partisipa iha konferensia ne’e hateten katak  “Partisipasaun delegasaun Timor-Leste nian iha konferencia ida nee atu fahe ita nian esperiensia ba  delegasaun seluk no iha tempu hanesan ita aprende buat balun husi sira.

Espesialmente, ita iha opportunidade atu estuda no fahe esperiensia husi instituisaun ne’ebé hetan susesu bot iha nivel rejional no global, hanesan autoridade anti-korrupsaun Singapura, Malasia, Indonezia no Thailandia”.

Konferensia ida nee fahe ba seksaun rua; grupus tekniku tolu deskuti kona-ba obstakulu boot ne’ebé hetan husi nasaun idak-idak iha implementasaun UNCAC, no painel nivel aas nian permiti chefe varias ajensia anti-korrupsaun hodi deskuti sira nian prioridades.

Konferensia ida ne’e taka ho elaborasaun no aprezentasaun “Bangkok Statement”, document ida ne’ebé sei tulun elabora roteiro ka roadmap foun ida ba atividades UNODC  iha rejiaun atu define prioridades principais iha nível nacional no regional iha luta kontra korrupsaun.

Delegasaun husi Timor-Leste kompostu nain 12; CAC reprezenta ofisial nain 5, Ministerio Publico,  Ministerio da Justica, FIU/Banco Central reprezenta nain rua-rua no CEPAD representa organizasaun sociedade civil nasional ho ofisiais adisional nain rua. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2017/02/timor-leste-partisipa-konferensia-rejional-unodc-iha-bangkok/