CAC Halo Audiensia Ho Prezidenti Taur Matan Ruak

Dili – Horseik Tersa Feira (29/4), Komisáriu Adjuntu Manuel Bucar Corte-Real lidera delegasaun Commição Anti-Corrupção (CAC) ba halo audiensia ho Prezidenti da Repúblika (PR) Taur Matan Ruak iha Palásiu Prezidenti Nicolau Lobato, Bairo-Pite Dili.

Objetivu delegasaun CAC ba hasoru Xefi Estadu atu informa progresu servisu CAC nian ho nian durante primeiru mandatu. Delegasaun mos husu apoiu ba Xefi Estadu hodi kontinua fó mensajen Estadu nian ba povo no lideransa rai ne’e nian tomak kona-bá importansia prevene korrupsaun nian.

Xefi Estadu Taur agradese no kongratula servisu CAC nian durante primeiru mandatu lidera husi eis-Komisáriu Adérito de Jesus Soares ne’ebé hasoru desafiu no obstaklu oin-oin maibe konsege ezekuta programa ho diak. Prezidenti Taur enkoraja CAC atu kontinua mantein servisu diak no asegura kolaborasaun ho entidades tomak iha Timor-Leste hanesan estratejia koletiva hodi prevene no kombate korrupsaun.

Prezidenti mós konsiente ba dezafius ne’ebé CAC hasoru hanesan komitmentu no komprimusu politiku husi lideres atu prevene no kombate korrupsaun. Maibe, Prezidenti fiar katak difikuldades sira ne’e hanesan dezafia Timor oan hotu nian hanoin diak hodi konstrui estadu de direitu democrátiku iha sosiedade ida ne’ebe justu no mos husi aktu korrupsaun.

Sorumutu ne’e akompaña husi Sekretáriu Ezekutivu Alexandre Faustino Freitas, Diretor Edukasaun no Peskiza, Diretór interinu Diresaun Investigasaun no Asesor Nasionál. (*)

Permanent link to this article: https://cac.tl/2014/04/cac-halo-audiensia-ho-prezidenti-taur-matan-ruak/