Estudantes nivel ensinu baziku no nivel sekúndariu besik rihun ida husi distritus Bobonaro, Aileu, no Liquiça partisipa semináriu sosializasaun kona ba papel Komissaun Anti-Korrupsaun (CAC) nian iha kombate korrupsaun ho slogan “Hamutuk Ita Kombate Korrupsaun.”

Permanent link to this article: https://cac.tl/2012/07/estudantes-nivel-ensinu-baziku-no-nivel-sekundariu-besik-rihun-ida-husi-distritus-bobonaro-aileu-no-liquica-partisipa-seminariu-sosializasaun-kona-ba-papel-komissaun-anti-korrupsaun-cac-nian-iha-k/