Parlamentu Nasional Simu Relótoriu Revizaun konaba Auto-Avaliasaun UNCAC iha Timor-Leste

Dili-4/05/2012— Horiseik loro-kraik, Prezidente Parlamentu Nasional no Reprezentante Komisaun C ba Asuntu Korrupsaun simu relatóriu  Siklu Dahuluk kona b Revizaun Auto-Avaliasaun husi implementasaun Nasoens Unidas nia Konvensaun Kontra-Korrupsaun (UNCAC) iha Timor-Leste nebe Komisaun Anti-Korrupsaun hato’o. Nunemos, Reprezentante Uma Fukun National ne’e agradese no rekonhese esforsu bo’ot nebe Komisaun halo ona hodi lidera prosesu auto-avaliasaun. Revizaun Siklu Dahuluk ne’e foka ba Kapitulu III kona ba Penalizasaun no Implementasaun Lei no Kapitulu IV kona ba Kooperasaun Internasional. Relatóriu hanesan hato’o mos ona ba Konseilhu Ministrus iha loron ida antes.

Durante aprezentasaun no diskusaun, Komisaun informa kona ba progressu balu nebe Timor-Leste halo ona nebe hetan partisipasaun no kontribuisaun bo’ot husi Parlamentu Nasional  konaba implementasaun lei tuir Konvensaun UNCAC nia rekerimentu. Iha diskusaun ne’e mos koalia kona ba Timor-Leste nia papel nudar Estadu-Parte husi Konvensaun ne’e atu hola parte iha servisu halo revizaun ba implementasaun UNCAC ba Estadu-Parte seluk nian.

Tinan kotuk Timor-Leste la konsege hala’o servisu revizaun ba Auto-Avaliasaun Estadu-Parte seluk nian tamba problema rekursu umanus. Nunemos Timor-Leste hakarak uza oportunidade ne’e atu aprende liu tan husi nasaun seluk nia esperiensia no fo tempu ba Estadu-Parte seluk atu halo revizaun ba Timor-Leste nia Auto-Avalisaun rasik. Tuir planu, Timor-Leste sei implementa nia papel hodi halo revizaun ba Estadu-Parte seluk iha tinan ida ne’e.

Atu hola parte iha prosesu revizaun ba Auto-Avaliasaun Estadu-Parte seluk nian, governu Timor-Leste tenki nomeia peritus to’o na’in 15. Detailhas kona ba peritu sira ne’e tenki haruka ba Sekretariadu UNCAC nian iha Viena atu sira halo revizaun liu tan molok hahu halo revizaun.

Delegasaun Country Review ba Timor-Leste nia Auto-Avaliasaun tuir kalendáriu sei to’o iha semana datoluk fulan Maiu 2012 nia laran.

Permanent link to this article: https://cac.tl/2012/05/parlamentu-nasional-simu-relotoriu-revizaun-konaba-auto-avaliasaun-uncac-iha-timor-leste/