Planu Estratejiku CAC ba 2020 no Planu Asaun Annual ba 2012.

Aktividade importante tebes ida mak CAC hala’o wainhira hahu tinan 2012 mak trasa nia Planu Estratejiku 2020 no halo revizaun no diskusaun kle’an liu tan kona ba programa no atividade husi tinan 2012 too 2014. Diskusaun ba CAC nia Planu Estratejiku 2020 no Planu Asaun Annual ne’e han tempu durante besik semana rua nia laran iha fulan Janeiru liu ba, involve Komisariu, Adjuntus Komisariu, Diretores no Xefi Departementu CAC nian tomak.  Planu estrajiku ne’e mos refleta hanoin no vizaun husi staff CAC tomak nebe hetan husi retiru iha Maubara iha fulan Dezembru 2011. CAC define tiha ona vizaun estratejiku oinsa atu alkansa “Timor-Leste Estadu demokratiku ida nebe iha kultura forte rejeita korrupsaun ba interese no prsperidade povu nian”. Atu realiza vizaun boot ida ne’e presiza objetivus, programas no atividades nebe orienta ba konkretiza mehi boot ne’e. CAC determina objetivu estratejiku ba tinan 2020 no fahe ba periodu mediu tinan tolu ba tolu hahu 2012 to’o 2014,  2014 to’o 2017 no 2017 to’o 2020.

Atu realiza mehi bo’ot ne’e, CAC presiza kolaborasaun no kooperasaun husi parseirus relevante tomak inkluindu doador sira. Doares no parceirus balu nebe mak durante ne’e fo apoiu ba CAC hanesan: Departementu Justisa Estadus Unidus nian liu husi Embaixada Amerika, USAID, Brazil, Hong Kong, Malaysia. Partisipante sira mos identifika parseiru potensial balu nebe mak husu bo’ot hakarak kolabora iha tempu oin mai.

Iha diskusaun ba nia planu asaun annual, alein de hamosu programas ho aktividades foun, iha mos planu balu nebe mak la konsegue ekzekuta iha tinan kotuk (tamba razaun tekniku), kontinua sai hanesan prioridade ba CAC atu implementa. Pur ezemplu, ekzekusaun programa atu hari edifisiu foun CAC, projetu ne’e la realiza iha tinan kotuk tamba lisensa ba fatin atu hari edifisiu foun CAC nian seidauk hetan husi ministeriu kompetente.

Programa signifikante balu nebe Diresoens CAC nian identifika ona sai hanesan prioridade ba tinan 2012 maka hanesan—formasaun ba rekursu umanus, li-liu iha area investigasaun nian, monta sistema informatiku independente ida atu asegura dokumentus sekretu servisu investigasaun CAC nian, kontinua halo kampanha edukativu no prevensaun ba distritus no sub-distritus sira, no lansamentu centru estudu ka Learning Center CAC nian.

 

Permanent link to this article: https://cac.tl/2012/02/planu-estratejiku-cac-ba-2020-no-planu-asaun-annual-ba-2012/