CAC Aprezenta Rezultadu Inspeksaun no Monitorizasaun Distribuisaun SB ba MTCI no Akonsella Entidade Implementador atu Kumpri Lei

Comissão Anti-Corrupção (CAC) liu husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun (DPS) lideradu Komisariu Adjuntu Luis de Oliveira Sampaio hamutuk ho Estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) iha Kinta-Feira (21/7) ohin bolu ekipa responsavel programa Sesta-Bázika (SB) husi MTCI nian mai iha CAC hodi rona aprezentasaun rezultadu deskobrimentu prelimináriu inspeksaun no monitorizasaun ba implementasaun programa SB faze daruak nian husi parte MTCI nia kobertura, iha edifisiu provizoriu CAC Vila-Verde, Dili.

Iha sorumutu ida ne’e, CAC Aprezenta rezultadu inspeksaun no monitorizasaun ba distribuisaun produtu sesta-bázika nian iha munisipiu haat (Dili, Ermera, Liquica no Bobonaro) ne’ebé rezulta iha inkomprimentu balun ba dekretu lei nú 10/2022- medida reforsu distribuisaun sesta bázika, no aprezenta mós rezultadu inspeksaun tereñu ne’ebé CAC halo análiza no estimasaun iha poténsia lori prezuizu ba Estadu.

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/07/cac-aprezenta-rezultadu-inspeksaun-no-monitorizasaun-distribuisaun-sb-ba-mtci-no-akonsella-entidade-implementador-atu-kumpri-lei/

Komisariu CAC Sergio Hornai no Adjunto Augosto Halao Sorumutu Kortezia ho Diretora-Ezekutiva UIF Maria Sarmento

Komisariu Comissao Anti Corrupcao (CAC) Sergio Hornai akompanha husi Komisariu Ajunto ba Asuntu Investigasaun Kriminal Augosto Castro Tersa-feira (18/7) ohin halao sorumutu kortezia ida ho Diretora-Ezekutiva Unidade Informasaun Finanseira (UIF) Timor-Leste Maria de Jesus Sarmento iha Sala Gabineti Komisariu Farol Dili.

Objetivu prinsipal husi sorumutu kortezia ida ne’e atu hametin lasu amizade no linha koordenasaun servisu entre instituisaun Estadu rua (2) iha luta kolektiva Timoroan sira nian iha prevene no kombate kriminalidade korrupsaun nian.

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/07/komisariu-cac-sergio-hornai-no-adjunto-augosto-halao-sorumutu-kortezia-ho-diretora-ezekutiva-uif-maria-sarmento/

CAC Hala’o Sorumutu Kortezia ho The Asia Foundation Diskute Asuntu Peskiza

Comissão Anti-Corrupção (CAC) liu husi Komisariu Adjuntu ba Asuntu Servisu Apóiu no Kooperasaun (SAK) Alexandre Freitas, Komisariu Adjuntu Prevensaun no Sensibilizasaun (PS) Luis Sampaio hamutuk hoi estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) Sesta-feira (15/7) ohin hala’o sorumutu kortezia ho Country Representative The Asia Foundation Héctor Salazar Salame ho nia ekipa tékniku sira iha edifisiu Asia Foundation Bebonuk Dili.

Objetivu husi sorumutu kortezia ne’e, CAC ho inisiativa hakbesik ba The Asia Foundation iha Timor-Leste (TL) hodi rona aprezentasaun rezultadu peskiza husi ekipa Tatoli! ne’ebé hamahon-an iha The Asia Foundation kona-ba Levantamentu Persepsaun Públiku tinan 2022 nian iha ne’ebé konteudu balun ko’alia mós kona-ba persepsaun públiku iha asuntu korrupsaun iha TL.

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/07/cac-halao-sorumutu-kortezia-ho-the-asia-foundation-diskute-asuntu-peskiza/

Komisariu Sergio Halao Sorumutu ho Reprezentante Projetu PFMO

Iha loron Kinta-feira (14/7) ne’e, Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Sergio Hornai akompanha husi Komisaru Adjunto ba Asuntu Investigasaun Kriminal Augosto Castro Estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun (DSAK) nian halao sorumutu ho reprezentante Projetu PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” Hugo Lourenço iha Salaun Sorumutu CAC Farol Dili.

Sorumutu ida ne’e koalia kona-ba kontinuasaun kooperasaun entre Projetu PFMO nian ho instituisaun CAC nian ne’ebé halao tiha ona tinan hirak nian laran.

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/07/komisariu-sergio-halao-sorumutu-ho-reprezentante-projetu-pfmo/