Media CAC

Author's posts

Komisariu Adjunto CAC Alexandre Hala’o Sorumutu ho Delegasaun UNDP no EU

Komisariu Adjuntus ba Asuntu Servisu Apoiu no Kooperasaun (SAK) Alexandre Freitas akompanha husi Estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun no Kooperasaun Sesta-feira (24/6) semana ne’e simu vizita kortezia ida husi delegasaun Progama Nasoens Unidas ba Dezenvolvimentu (UNDP) no Uniaun Europeia (UE) nian iha Salaun Sorumutu CAC Farol Dili. Objetivu husi vizita no halao …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/06/komisariu-adjunto-cac-alexandre-halao-sorumutu-ho-delegasaun-undp-no-eu/

Superior CAC Simu Vizita Kortezia Delegasaun IMF

Komisariu Adjuntus nain tolu (3); Augostu Castro, Luis Sampaio, Alexandre Freitas no ofisial Kooperasaun Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) nian Tersa-feira (21/6) semana ne’e simu vizita kortezia ida husi Delegasaun the International Monetary Fund (IMF) lidera husi Pablo Lopez iha Salaun Sorumutu CAC Farol Dili. Objetivu husi vizita no halao sorumutu kortezia IMF ho superior CAC ida …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/06/superior-cac-simu-vizita-kortezia-delegasaun-imf/

CAC no UNODC Realiza Formasaun Tékniku Deklarasaun Rikusoin Ba EAK

Comissão Anti Corrupção (CAC) hetan apóiu husi United Nation on Drugs and Crime (UNODC) Segunda-Feira (20/06) ohin hahú realiza formasaun tékniku kona-ba aperfeisoamentu koñesimentu autoridade kompetente iha Sistema rejime Deklarasaun Rendimentu, Bens no Interese (DRBI) ba Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) hamutuk na’in 15 iha salaun Konferénsia Otel Timor-Dili. Formasaun tékniku ne’e fasilita husi Eis-Juizu Dr. Tilman …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/06/cac-no-unodc-realiza-formasaun-tekniku-deklarasaun-rikusoin-ba-espesialista-anti-korrupsaun-eak/

CAC Hetan Konvite Sosializa Lei MPCC Iha Empreza Telkomcel

Empreza Telekomunikasaun Indonesia Telekomcel ho inisiativa konvida Comissão Anti-Corrupção (CAC) liu husi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun (DPS) lidera husi Komisariu Adjuntu Luis de Oliveira Sampaio, akompaña husi Xefe Unidade Inspeksaun no Monitorizasaun Antonino Alves, Kuarta-Feira (15/06) ohin ba hala’o sensibilizasaun Lei Nú. 7/2020-Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC-Sigla Portuges) ba responsavel empreza Telkomcel no nia …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2022/06/cac-hetan-konvite-sosializa-lei-mpcc-iha-empreza-telkomcel/