October 25, 2020 archive

PGR Dr. José; “CAC Hatudu Prestasaun Servisu iha Komisariu Dr. Sergio nia Lideransa”

Dili – Prokurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes hateten Comissão Anti-Corrupção (CAC) rekopera no hatudu prestasaun servisu diak iha luta kontra korrupsaun iha rai doben Timor-Leste iha Terseiru Mandatu Komisariu CAC nian lideradu husi Komisriu Dr. Sergio Hornai. Komisaun sofre makaas iha tinan hirak liu ba durante vakatura Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) nian …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2020/10/pgr-dr-jose-cac-hatudu-prestasaun-servisu-iha-komisariu-dr-sergio-nia-lideransa/

Koordenadora GCCC Dra. Lidia Louva Rezultadu Investigasaun Kriminal Investigador CAC nian

Dili – Koordenadora Gabinete Combate Corrupção Criminal (GCCC) Dra. Lidya Soares louva aas rezultadu investigasaun criminal kazu korrupsaun sira ne’ebé relatan husi investigador CAC nian. Rezultadu investigasaun kriminal CAC nian tulun tebes Majistratura Prokurador sira haknar an iha GCCC Ministeriu Publiku nian ba halo akuzasaun durante prosesu julgamentu iha tribunal. Majistratura Prokurador Dra. Lidia Soares …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2020/10/koordenadora-gccc-dra-lidia-louva-rezultadu-investigasaun-kriminal-investigador-cac-nian/