Category: Mensajen1

(No title)

Korupsaun harahun fundamentu báziku sosiedade nian. Korupsaun la rekuñese nasaun ki’ik ka bo’ot; kiak ka riku.Korupsaun oho labarik-oan sira nia futuru. Korupsaun satan joven sira nian dalan ba progresu; no prejudika vida badak katuas no ferik sira nian. Korupsaun mós hases tiha dalan loos nian ka satan dalan Estadu direitu; no ameasa demokrasia. Momentu oportunu …

Continue reading

Permanent link to this article: http://cac.tl/2011/10/5822/