Parabens Loron Nasional Juventude, Honra no Gloria ba Juventude Lorico Asswain sai Vitima no Subriventes Massacra 12 Novembro 1991 Santa Cruz

Dala ida tan povu Timor-Leste komemora loron Nasional Juventude Lorico Asswain Massacre 12 Novembro 1991 Santa Cruz nian ba Dala XXIX.

Komisariu Comissao Anti Corrupcao (CAC) Dr. Sergio Hornai lori estrutura Komisaun nian naran no familia boot Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) ne’ebé mos balun sai subreviventes Massacre Santa Cruz hatoo parabens no ksolok wain ba komemorasaun loron Nasional Juventude nian.

Loron ida ne’e tinan 29 liu ba iha rate Santa Cruz, Juventude Lorico Asswai’n Rai Nain Timor hatudu sira ninian afirmasaun no dererminasaun desizivu iha luta libertasaun nasional ba mundo internasional katak povu no rai lulik ida ne’e rejeita total militar okupador estranjeiru, Indonesia ukun rai Timor ho kruel la respeita dignidade Povu Maubere.

Juventude Lorico Asswain, feto no mane iha loron ida ne’e tinan 29 liu ba komu liman metin hamutuk iha Unidade Nasional nian mahon halo demonstrasaun pasifika no hakilar ba mundo internasional hodi kumpri Palavra de Honra “Mate Ka Moris Ukun Rasik-An”.

Ho liman mamuk, hirus matan nurak wain hakilar ho dame, ho domin Timor-Leste la soi atu military estranjeiru assasinu sira kontinua okupa no ukun rai lulik Timor ida ne’e.

Juventude Lorico Asswain ho liman halo demostrasaun pasifika, marsa reza, kanta hatoo orasaun ba kauza rai Lulik Timor nian paz no dame.

Maibe, soldadu military Indonesia assasinu sira responde ho kilat musan, responde ho aktu brutalismu, responde aksaun dame ho kruel tebes, responde ho botas military, responde ho torturasaun, responde ho baioneta iha rate Santa Cruz Dili.

Juventude Lorico Asswain feto no mane ho idade sei nurak tebes massakradu iha loron ida ne’e tinan 29 liu ba! Sira nian ran morna fase rai lulik ida ne’e ba INDEPENDENSIA TOTAL.

Juventude Lorico Asswai’n balun mate, balun kanek todan no balun lakon too ohin loron liu tinan 29 SEIDAUK FILA BA UMA hasoru malu fali ho ema sira ne’ebé sira hadomi. RATE LA IHA, RUIN PEDASUK OAN IDA MOS SEIDAUK HETAN.

Juventude Lorico Asswain massakradu iha 12 Novembro 1991 Santa Cruz prova ba komunidade internasional katak military Indonesia la hadomi povu Timor durante okupasaun illegal no revela massacre seluk military Indonesia komete; iha Foho Matebian leten no Lacudala Quelicai, Lospalos, Cararas Viqueque, Jakarta Ainaro, Marabia no fatin seluk iha teritoriu rai doben Timor-Leste laran tomak.

Familia Boot Comissão Anti-Corrupção (CAC) hakruk fo honra no gloria ba korajen, sakrifisiu, determinasaun no firmeja ba Asswain Lorico Juventude Rai Nain nian ba Luta Libertasaun Nasional iha loron historiku ida ne’e.

Komisaun hakarak hatoo ho fuan ho laran tomak ba Timoroan sira feto no mane atu prense Ukun RasikAn ida ne’e hodi selu Asswain lutador sira ninian favor hodi la komete krimi korrupsaun.

Rai ida ne’e ninian Independensia ita hetan ho folin karu teb-tebes, sosa ho ruin no ran lutador no vitima funu sira nian ruin no ran liu 250.000.

Juventude Lorico Asswain sosa ita ninian independensia total ho sira nian ruin no ran! Ita ninian obrigasaun atu kontinua sira nian obras ho LA HALO KORRUPSAUN iha SERVISU FATIN.

Viva Juventude Lorico Asswain

Viva Independensia Total

Permanent link to this article: http://cac.tl/2020/11/parabens-loron-nasional-juventude-honra-no-gloria-ba-juventude-lorico-asswain-sai-vitima-no-subriventes-massacra-12-novembro-1991-santa-cruz/