Senior Management CAC Aprezenta Proposta OGE Komisaun nian ba KROP

Iha loron Tersa-feira (22/9) ohin, Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro, Komisariu Adjunto Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis Sampaio, Komisariu Adjunto Servisu Apoiu no Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas akommpanha husi asesora legal Dra. Mariman Oliveira ho estrutruta Komisaun nian tomak ba aprezenta Orsamentu Geral Estadu (OGE) 2021 nian ba Komite Revizaun Orsamentu Politika (KROP) iha Auditoriu Kay Rala Xanana Ministeriu Finansas Aitarak Laran Dili.

Iha tinan 2021, Komisaun proposta total orsamentu hamutuk $2.522.624.40 ne’ebé sei kobre item rua; Envelope Fiskal no Addisional.

Total orsamentu ba item Envelope Fiskal hamutuk $ 1.19.473 ho line item rua (2); Salariu e Vensimentu $808.702 no line item Bens e Servisus $350.771.

Total orsamentu ba item Addisional hamutuk $1.363.151,40 ho line items tolu (3); Bens e Servisus $812.137, line item Kapital Minor $421.750 no line item Salariu e Vensimentu $129.264,40. 

Total OGE Komisaun nian ba tinan 2021 hamutuk $2.522.624.40. (*)

Permanent link to this article: http://cac.tl/2020/10/senior-management-cac-aprezenta-proposta-oge-komisaun-nian-ba-krop/