Featured Stories

Komisariu CAC Dr Sergio Sai Orador Prinsipal iha Seminariu Finansas Publikas Organiza husi Komisaun C PN

by

Lauhata Beach – Iha loron Kinta-feira (6/8) ohin, Komisariu Comissão Anti Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai sai orador principal iha Seminariu ho topiku “Controlo Parlamentar das Financas Publica” neebé organiza husi Komisaun C Parlamentu Nasional (PN) ba Asuntu Financas Publicas iha Lauhata Beach Escape Munisipiu Liquiça.

Komisariu lori paper ho topiku “Papel a Comissão Anti Corrupção na Prevencao e Combate aos crimes de corrupção e crimes economicos” iha seminariu ohin no modera husi Prezidenti Komisaun C Deputada Maria Angelica dos Reis no Sekretaria Meja Deputada Nelia Soares Menezes.

Komisariu Sergio espera katak orgaun Lejislador, orgaun Ezekutivu no Komisaun bele iha hanoin ida deit katak orsamentu no finansiamentu publiku Timor-Leste ida apropriadu atu nune’e bele suporta prosesu konstrusaun Estadu no dezenvolvimentu nasional ho ninian dispezas iha transparenti, akuntavel no ho responsabilidade husi jerente senior Estadu ninian.

Iha oportunidade ida ne’e, Komisariu Sergio reafirma Comissão Anti Corrupção nian knar nudar instituisaun ida neebé empenha funsaun tuir lei No 8/2009 15 de Julho atu halo kontrolu ba material prevensaun no kriminalidade korrupsaun ninian iha Timor-Leste.

“Hau hakarak reinteira katak papel Comissão Anti Corrupção nudar orgaun kontrolu ida Estadu ninian iha politika prevensaun no mos iha investigasaun criminal ninian sempre halo artikulasaun servisu hamutuk ho Prokurador Geral da Republic aba iha material kriminalidade korrupsaun no krimi koneksu ninian,” Afirma Komisariu Sergio Hornai.

“Lori Comissão Anti Corrupção nian naran hakarak agradese ba Komisaun C Parlamentu Nasional ne’ebe mak fo biban mai hau, Comissão Anti Corrupção atu bele partilha ho ita boot sira relativamente oinsa mak it abele halo planifikasaun ida diak, halo diriji, kontrolu no halo supreizaun ida diak ba iha ita ninian orsamentu atu nune’e labele fo ninian esesu ba iha ninian implementasaun sira iha pratika terenu lor-loron ninian,” Komisariu Sergio sublinha. (*)

Previous postMSSI Aluga Kareta Iha Indisus Familiarismu Sei Halo Averiguasaun Tuir Lei (ALERTA ba Benefisiariu LA ELIJIVEL Fo Fila Osan Estadu ka Simu Konsekuensia)

Popular

Komisariu CAC Dr Sergio Sai Orador Prinsipal iha Seminariu Finansas Publikas Organiza husi Komisaun C PN