AVIZU REZULTADU RFQ NE’EBE HASAI IHA FULAN-FEVEREIRU 2018