Eduka Atu Kuda Onestidade Iha Ita Nian Lideransa Futuru

Risku boot ida ne’ebé oras ne’e nasaun Timor-Leste hasoru mak kazu korrupsaun akontese iha sosiedade Timorense nia le’et. Korrupsaun oras ne’e hahu husi povu bain-bain, vendedores, ofisial governu nian, ka liu husi mal-administrasaun iha instituisaun edukasaun, seitor públiku no privadu sira.

Ema sira komete korrupsaun iha dalan diferente no komete ho tipu korrupsaun diferente.

Transparency International (TI) Indeks Persepsaun Korrupsaun, konsidera nasaun Timor-Leste (TL) nudar nasaun ida tenki halo aksaun hodi hapara korrupsaun nian sulin. Iha tinan 2013, nasaun TL nian ranking 118 iha indeks, husi 172 nasaun sira ne’ebé hetan survey husi TI.

Implementasaun programa Governo iha sociedade TL,  infrenta   problema korrupsaun ne’ebé  signifikativu. Ida  ne’e sai henesan dezafiu no obstakulu  ba progresu dezenvolvimentu  ekonomia no sosial  nebe sei difikulta povu nia moris. Ida ne’e iha potensia atu hafoer estadu nia dignidade no hamate integridade moral iha kontekstu politika no boa governasaun.

Naibe fator boot ida ba kontribuisaun pratika korrupsaun mak hahu husi a’an rasik, iha tempu ne’ebé ita kanten ba hetan moris diak lalais la ho hikis kosar ben tuir edukasaun baziku uma laran nian hodi tane a’as onestidade no moris ho dignu maske kiak. Fator seluk mak oportunidade no moral fraku.

Hafoin estabelesimentu CAC ne’ebé Nai Ulun CAC nian forma no dezenvolve Planu Estratejiku ne’ebé define tan misaun rua mak; Edukasaun (kampanha) ho Peskiza. CAC tau atensaun ba edukasaun tamba ida ne’e importante tebes atu bolu Timor oan sira nian konsiensia liu husi halibur lideres komunitáriu, veteranus, organisasaun feto no jovens, partidus polítiko, profesóres, estudantes no  konfisoens religiosos.

Maibe ita tenki ser laos ona esforsu atu prevene deit korrupsaun agora, maibe ita mos presija atu hateke ba iha future.

Tamba ne’e mak ita halao seminariu konsiensializasaun ba jerasaun nurak sira. Sira mak future nasaun, nune’e ita tenki focus ba hametin sira nian katakter moral liu husi edukasaun, modifika mentalidade joven sira nian atu antisipa no prevene korrupsaun akontese.

Espetativa karakter hirak ne’e bele integra iha kurikulum edukasaun ka bele hatama iha programa esktrakurikuler. Atu atinji objetivu ne’e, Comissão Anti-Corrupção (CAC) estabelese ona relasaun kolaborativu diak ho eskola ho universidade sira atu ekzekuta CAC nian programa Edukasaun no Peskiza. Ida ne’e diak liu hatudu CAC nian serbisu ho universidade sira.

Tamba sa fokus ba eduka universitariu sira?

Simplis, kontribuisaun universitariu sira iha pasadu, Ohin no iha Futuru sei sempre lao ba povu TL nian moris diak.

Durante tinan 1970-an, universitariu sira halo parte importante iha pasadu hodi liberta rai doben TL husi kolonializmu no opresaun military estranjeiru. No ohin loron maske TL hamrik ona hanesan nasaun independente ida, ita bolu nafatin universitariu sira nian kontribuisaun. Tamba, luta loron ohin nian mak luta atu kombate korrupsaun.

Ita espera katak universitariu sira bele sai ajente mudansa no transformasaun; movimentu anti-korrupsaun ida nudar izemplu diak ba komunidade tomak hodi aplika valores anti-korrupsaun iha sira nian moris loron-loron.

Liu husi sira nian asaun – hanesan Movimentu Universitariu kontra Korrupsaun – estudnte sir abele hatudu oin sa atetude ho vertude haraik an iha onestidade, integridade no responsabilidade hodi hatudu ba jerasaun tuan ho atetude korruptu.

Timor-Leste ida forte sei hetan suporta husi jerasaun ne’ebé ativamente detekta no la fo kualker oportunidade inch ida ba aktu ida hanesan korrupsaun, kolusaun no nepotismu. Tamba ne’e mak CAC ba tama iha universidade sira no halao seminaries, hanesan saida mak CAC halo iha fulan Abril ba universitariu liu 200 iha Fakuldade Eskonomia Universidade Nasional de Timor-Lorosa’e (UNTL).

Maske kombate korrupsaun importante duni mais objetivu laos ida ne’e deit, presija kuda metin iha jerasaun foun nian fuan laran no hanoin tenki advokasia an no hametin an ba integridade. Ho integridade, Timor oan hotu bele halo Timor-Leste sai forte liu tan no konkretija mehi Asswai’n Lutador sira ne’ebe mout ba rai ida ne’e durante ita nian Luta Libertasaun Nasional;  MATE KA MORIS UKUN RASIK AN – LA HO KORRUPSAUN.

Lia Fuan Ikus

Katak Timor-Leste bele liberta povu husi presaun no intimidasaun korrupsaun sei sai fator determinasaun ida iha TL nian prosperiedade. Maibe oin sa CAC bele tulun povu, no oin sa sosiedade bele tulun an rasik? CAC bele eduka edukador sira, lider komunitariu, veteranus, no partikularmente estudantes nudar jerasaun tuir mais. Liu ida ne’e, ida ne’e sei hatudu katak CAC nian programa edukasaun civika oras ne’e sei sai meius efektivu iha luta kontra korrupsaun.

No ba sosiedade, povu tenki suporta kultura ida “hateten lae ba korrupsaun” husi uma to’o ba iha eskolas. Kombate korrupsaun la halo liu husi supremasaun lei deit no lori sira ne’ebé korruptu ba komarka. Ita ne’e rekere mos uza informasaun no konesementu, hapar mos ho uza forsa jerasaun foun – hanesan movimentu universidade – fo hanoin hikas ida ba lideransa Timorense tamba sa ita tenki luta kontra korrupsaun. (*)

Permanent link to this article: http://cac.tl/2014/06/eduka-atu-kuda-onestidade-iha-ita-nian-lideransa-futuru/