Prevene Korrupsaun; Komisariu Adjuntu Bucar Partisipa Talk Show iha Radio Liberdade

Dili — Komisáriu Adjuntu CAC Manuel Coutinho Bucar ba asuntu Prevensaun, partisipa Radio Talk show transmisaun directo (live) ho topiku “Korrupsaun”  loron ohin Kinta-feira (17/10) oras tuku 9.00 dader durante  minutu 30 OTL iha Estudio Radio Liberdade FM 95.8Mhz Dili, rua Hudi laran, Osindo 3, Timor Leste Media Development Centre (TLMDC).

Komisáriu Adjuntu CAC Manuel Bucar hateten katak CAC sempre iha planu ba longu prazu ho vizaun katak, estadu Timor Leste sei imprega hahalok kontra korrupsaun sei sai hanesan kultura rejeisaun ida ne’ebe forte ba interese no prosperiedade povo nian ho misaun ne’ebe mak halao dadaun ona iha area Prevensaun, Edukasaun no Investigasaun.

Adjuntu Bucar husu kolaborasaun ba entidades hotu-hotu, estadu, governu, sosiedade sivil, nomos povo tomak atu iha vontade kombate korrupsaun tamba kombate korrupsaun ne’e ita hotu nia responsabilidade, nune’e tenki hamutuk luta kontra korrupsaun.

Talk show durante minutu 30  ne’e, hola parte mos Diretur LABEH Gill Guterres no representante juventude Rafael Ximenes de Assis Belo ne’ebe koalia mos lalaok korrupsaun ne’ebe fo impaktu tebes ba dezenvolvimentu nasaun nomos povo nia moris.

Permanent link to this article: http://cac.tl/2013/10/prevene-korrupsaun-komisariu-adjuntu-bucar-partisipa-talk-show-iha-radio-liberdade/