CAC Halo Peskiza Integridade Ba Seitór Públiku

Dili – Ohin loron Kuarta (14/8), Komisaun
Anti-Korrupsaun (CAC) hahu halao peskiza Integridade Seitór Públiku” durante
loron 24 hahu loron 14 Fulan Augustu to’o 7 Setembru 2013 iha distritus 13.
Peskiza ne’e nudar dalan ida hodi tulun servisu prevensaun no edukasaun públiku
iha prosesu kombate korrupsaun.

“Atu dezenvolve servisu prevensaun nebe
efektivu, ita presija hatene didiak nivel integridade  no profesionalismu servidor Estadu sira
nian,” katak Komisáriu Adjuntu EKP, Jose Neves.

“Liu husi peskiza ne’e ita
hakarak hatene klean kona-ba funsionariu sira nia konhesimentu no kapasidade
iha servisu administrasaun no komportamentu iha atendimentu publiku. Ida ne’e
laos atu buka se mak los no se mak sala ka se mak diak no se mak ladiak, maibe
atu hatene didiak situasaun real iha seitor publiku atu ita hotu-hotu hamutuk
hadian hodi nune’e bele hatudu prestasaun servisu nebe diak ba povu tomak no
promove dezenvolvimentu nasional,” Komisariu Adjuntu Neves sublinha.

Programa peskiza ne’e CAC mak dezenvolve ho apoiu tekniku no finanseira
husi USAID-CASAL. CAC involve mos estudantes universitarius lubuk ida hamutuk
ho funsionarius CAC nian nudar peskizador.

Instituisaun Publiku lubuk ida mak sai alvu ba peskiza ne’e kobre
instituisaun publiku ka ministeriu sira hotu iha Timor-Leste. Instrumentu halibur
dadus, ho entrevista ne’ebe uza kestionariu, observasaun iha terenu kona-ba
atendimentu Seitor Publiku nian no focus group discussion.

Peskiza ida ne’e hanesan ba datoluk CAC halao hafoin peskiza ba dahuluk kona-ba
Movimentu Kareta Estadu No Utilizasaun
Combustivel 2011
” no ba Daruak; “Survey
Persepsaun Korrupsaun 2011
”.  (*)

Permanent link to this article: http://cac.tl/2013/08/cac-halo-peskiza-integridade-ba-seitor-publiku/