Peritus Halo Review ba Implementasaun UNCAC Remata Vizita iha Timor-Leste

Dili, 25/05/2012—Peritus nebe halo review ba mekanismu implementasaun Konvensaun Nasoens Unidas Kontra Korrupsaun (UNCAC) ohin  ramata sira nia vizita ofisial durante loron lima iha Timor-Leste. Durante sira nia vizita, peritu sira ne’e halo somutu no diskusaaun hamutuk ho membru parlamentu nasional, ofisiais relevante governanu nian, autoridades makaer-lei nian no sosiedade sivil sira, nunemos halo vizitas kortezia ba Parlamentu Nasional, Gabinete Primeiru Ministru no familia bo’ot Nasoens Unidas iha Timor-Leste.  Durante halo sorumutu ho autoridades Timor-Leste nian, delegasaun ne’e tenta atu halo análiza no halo ezame se Timor-Leste implementa duni Konvensaun ONU ne’e iha area kriminalizasaun no lei no ordem no koperasaun internasional hanesan refleta iha Timor-Leste nia Relatóriu Auto-Avalisaun nebe intrega ona ba Governu no Parlamentu Nasional iha prinsípiu fulan ida ne’e. Peritu sira impresionadus ho suksesu nebe Timor-Leste hetan hafoin ukun aan iha tinan badak no maski hasoru kondisaun difisil. Nunemos, peritu sira satisfeitu ho nivel implementasaun UNCAC iha Timor-Leste, partikularmente konaba leis nebe iha relasaun ho prevensaun no kriminalizsaun maka produz ona. Sira  identifika prátikas diak ruma nebe iha posibilidade bele halo replikasaun iha nasaun seluk.

Alein-de satisfasaun, peritu sira mos identifika dezafius no lakunas balu no rekomenda atu haforsa tan sistema nebe mak iha ona no hadi’a diak liu tan sira nebe maka persija hadi’a.

Relatóriu final husi vizita ne’e iha espetativa sei aprezenta ba Governu Timor-Leste iha fulan Junhu 2012 nia rohan. Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC) sei servisu besuk malu Sekretariadu UNCAC nia Mekanismu halo Review husi Vienna no Estadu-Parte husi Namibia no Fiji no hodi finaliza relatóriu ne’e.

Iha loron ikus husi vizita ne’e, delegasaun ne’e hala’o sorumutu debriefing ida ho tim CAC nian no hato’o draft sumáriu ekzekutivu ida atu avansa uluk molok relatóriu kompleta final.

Permanent link to this article: http://cac.tl/2012/05/peritus-halo-review-ba-implementasaun-uncac-ramata-vizita-iha-timor-leste/